Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací najdete ZDE.
Souhlasím

Všeobecné obchodní podmínky

 

Základní ustanovení
Ve smyslu zákona č.143/2001 sb. o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění a zákona č. 634/1992 sb. o ochraně spotřebitele v platném znění, Kamenictví GERHARD s.r.o. dále jen zhotovitel upozorňuje že ceny uvedené na webových stránkách a propagacích, jsou ceny informativní a nezávazné. Zhotovitel proto neodpovídá za dodržení uvedených cen u všech prodejců firmy. Jednotliví prodejci nejsou uvedenými cenami přímo ani nepřímo vázáni. Vyobrazené výrobky jsou pouze ilustrativní a nemusí se vždy přesně shodovat se zbožím přímo nabízeným prodejcem. Veškeré změny, změny cen a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
Objednání služeb
Při uzavírání objednávky (zjednodušená smlouva o dílo) je zhotovitel povinen seznámit klienta se všemi skutečnostmi týkající se rozsahu prováděných prací, případně dodávaného materiálu a výrobků, jeho ceny apod. Zhotovitel vystaví klientovi objednávkový formulář, kde stanoví předběžnou a celkovou cenu zakázky a upřesní popis a rozsah prováděných prací. Objednávkový formulář musí být opatřen razítkem firmy a podpisem pracovníka, který objednávku vystaví. Klient je povinen sdělit veškeré pravdivé fakturační údaje (jméno, příjmení, trvalé bydliště s PSČ a popřípadě telefonní kontakt), a objednávku stvrdit svým podpisem. Objednávka bez podpisu klienta je neplatná, a není pro zhotovitele závazná. Za nezávazné objednání služeb bude považována ústní, telefonická objednávka. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené chybně nebo úmyslně zadanými údaji, popř. zatajením skutečností, které by vedly k poškození. (např. chybějící základy, nebo jinak znehodnocený materiál „praskliny, pukliny či nadměrně zvětralý„). Zhotovitel si vyhrazuje právo na rozšíření objednání služeb, v případě že nastanou skutečnosti, které brání zhotovení díla, nebo li hrozí jeho poškození (např. zvětralý, prasklý či jinak znehodnocený základ, rámy, podstavec a pod.), po dohodě s klientem a jeho souhlasu. V případě odmítnutí ze strany klienta, nemusí být uznána reklamace díla.
Platební podmínky
Klient je povinen po provedení prací a dodání smluveného zboží uhradit částku v plné výši hotově přímo u zhotovitele nebo u prodejce, pokud nebyla smluvena platba převodem. Klientovi, který nedodrží termín splatnosti u platby převodem, bude zaslána upomínka. Pokud nebude na upomínku reagovat do 5 pracovních dnů, bude klientovi účtováno penále dle platných zákonů ČR . Klient, který není schopen uhradit částku ve stanovené výši a termínu, může písemně požádat o výjimku a částku uhradit podle dohody v měsíčních splátkách.
Platbu lze uhradit převodním příkazem (např. ze sporožira, běžného účtu) nebo poštovní poukázkou typu A - V. Poštovní poukázky klient obdrží poštou spolu s přiloženou fakturou.
V případě platby v hotovosti klient obdrží od zhotovitele nebo prodejce příjmový pokladní doklad o uhrazení platby. Tento doklad je nutno uschovat pro případné pozdější reklamace služeb či výrobku.
Zrušení smlouvy klientem a stornopoplatky
Zhotovitel stanovuje tato pravidla pro rušení objednávky (zjednodušené smlouvy o dílo) a účtování stornovacích poplatků:
* v případě zrušení objednávky do 5 pracovních dnů, a nebylo zhotovitelem započato s pracemi, nebude klientovi účtován žádný stornopoplatek.
* v případě zrušení objednávky po 5 pracovním dnu a bylo zhotovitelem jakkoli započato s pracemi bude klientovi účtován stornopoplatek ve výši 50% z celkové nasmlouvané částky, která je uvedena na klientem podepsané objednávce.
Rušení objednávky je vždy nutné provádět písemně, nebo faxem. Na telefonické storno nebude brán zřetel a nemá odkladný účinek. Stornovací poplatky lze chápat jako smluvní pokuty.
Reklamační podmínky
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za kvalitu materiálu a prováděných prací sjednaných na základě objednávky. Reklamace se nevztahuje na práce a materiál, které nebyli součástí objednávky. Reklamaci lze uplatnit jen formou písemnou a to na adresu sídla mateřské firmy, která je uvedena v záhlaví objednávky. Při reklamaci je nutno uvádět rozsah poškození a přiložit kopii objednávky a dokladu o zaplacení. Reklamace bez těchto náležitostí nebude uznána za oprávněnou. Za neoprávněnou reklamaci bude považováno i to, že k poškození došlo nesprávným užíváním (skvrny od rzi, vosku a jiných látek způsobující poškození), neodborným zásahem (zvedáním, přenášením apod.) a neodborným zásahem jiné firmy. Záruka na nový materiál (žula, nerez, zlacení) 24 měsíců.
Zrušení smlouvy zhotovitelem
Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené a potvrzené objednávky pokud by se v průběhu smluvního vztahu objevily skutečnosti, které by vedly k narušení obchodního vztahu a znemožní tak hladký průběh zhotovení díla.
Bezpečnost a ochrana informací
Kamenictví GERHARD s.r.o. prohlašuje, že podle zákona č. 101/2000 Sb veškeré osobní údaje poskytnuté klientem jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s zadavatelem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s platebním stykem týkajícího se objednaného zboží či služeb (sdělení jména a adresy dodání).
Dodací podmínky
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo či dodat zboží klientovi do 90 kalendářních dnů od podpisu a potvrzení smlouvy. Tato dodací doba nemusí být dodržena v případě že nastane skutečnost vyšší moci.
Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2015 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.   Kamenictví GERHARD s.r.o. si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Základní ustanovení

Ve smyslu zákona č.143/2001 sb. o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění a zákona č. 634/1992 sb. o ochraně spotřebitele v platném znění, Kamenictví GERHARD s.r.o. dále jen zhotovitel upozorňuje že ceny uvedené na webových stránkách a propagacích, jsou ceny informativní a nezávazné. Zhotovitel proto neodpovídá za dodržení uvedených cen u všech prodejců firmy. Jednotliví prodejci nejsou uvedenými cenami přímo ani nepřímo vázáni. Vyobrazené výrobky jsou pouze ilustrativní a nemusí se vždy přesně shodovat se zbožím přímo nabízeným prodejcem. Veškeré změny, změny cen a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

Objednání služeb

Při uzavírání objednávky (zjednodušená smlouva o dílo) je zhotovitel povinen seznámit klienta se všemi skutečnostmi týkající se rozsahu prováděných prací, případně dodávaného materiálu a výrobků, jeho ceny apod. Zhotovitel vystaví klientovi objednávkový formulář, kde stanoví předběžnou a celkovou cenu zakázky a upřesní popis a rozsah prováděných prací. Objednávkový formulář musí být opatřen razítkem firmy a podpisem pracovníka, který objednávku vystaví. Klient je povinen sdělit veškeré pravdivé fakturační údaje (jméno, příjmení, trvalé bydliště s PSČ a popřípadě telefonní kontakt), a objednávku stvrdit svým podpisem. Objednávka bez podpisu klienta je neplatná, a není pro zhotovitele závazná. Za nezávazné objednání služeb bude považována ústní, telefonická objednávka. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené chybně nebo úmyslně zadanými údaji, popř. zatajením skutečností, které by vedly k poškození. (např. chybějící základy, nebo jinak znehodnocený materiál „praskliny, pukliny či nadměrně zvětralý„). Zhotovitel si vyhrazuje právo na rozšíření objednání služeb, v případě že nastanou skutečnosti, které brání zhotovení díla, nebo li hrozí jeho poškození (např. zvětralý, prasklý či jinak znehodnocený základ, rámy, podstavec a pod.), po dohodě s klientem a jeho souhlasu. V případě odmítnutí ze strany klienta, nemusí být uznána reklamace díla.

Platební podmínky

Klient je povinen po provedení prací a dodání smluveného zboží uhradit částku v plné výši hotově přímo u zhotovitele nebo u prodejce, pokud nebyla smluvena platba převodem. Klientovi, který nedodrží termín splatnosti u platby převodem, bude zaslána upomínka. Pokud nebude na upomínku reagovat do 5 pracovních dnů, bude klientovi účtováno penále dle platných zákonů ČR . Klient, který není schopen uhradit částku ve stanovené výši a termínu, může písemně požádat o výjimku a částku uhradit podle dohody v měsíčních splátkách.

Platbu lze uhradit převodním příkazem (např. ze sporožira, běžného účtu) nebo poštovní poukázkou typu A - V. Poštovní poukázky klient obdrží poštou spolu s přiloženou fakturou.

V případě platby v hotovosti klient obdrží od zhotovitele nebo prodejce příjmový pokladní doklad o uhrazení platby. Tento doklad je nutno uschovat pro případné pozdější reklamace služeb či výrobku.

Zrušení smlouvy klientem a stornopoplatky

Zhotovitel stanovuje tato pravidla pro rušení objednávky (zjednodušené smlouvy o dílo) a účtování stornovacích poplatků:

* v případě zrušení objednávky do 5 pracovních dnů, a nebylo zhotovitelem započato s pracemi, nebude klientovi účtován žádný stornopoplatek.

* v případě zrušení objednávky po 5 pracovním dnu a bylo zhotovitelem jakkoli započato s pracemi bude klientovi účtován stornopoplatek ve výši 50% z celkové nasmlouvané částky, která je uvedena na klientem podepsané objednávce.

Rušení objednávky je vždy nutné provádět písemně, nebo faxem. Na telefonické storno nebude brán zřetel a nemá odkladný účinek. Stornovací poplatky lze chápat jako smluvní pokuty.

Reklamační podmínky

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za kvalitu materiálu a prováděných prací sjednaných na základě objednávky. Reklamace se nevztahuje na práce a materiál, které nebyli součástí objednávky.  Za neoprávněnou reklamaci bude považováno i to, že k poškození došlo nesprávným užíváním (skvrny od rzi, vosku a jiných látek způsobující poškození), neodborným zásahem (zvedáním, přenášením apod.) a neodborným zásahem jiné firmy. Záruka na nový materiál (žula, nerez, zlacení) 24 měsíců.

V případě, že dojde mezi Kamenictvím GERHARD s.r.o a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je :

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE, Odělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email:adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

Zrušení smlouvy zhotovitelem

Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené a potvrzené objednávky pokud by se v průběhu smluvního vztahu objevily skutečnosti, které by vedly k narušení obchodního vztahu a znemožní tak hladký průběh zhotovení díla.

Bezpečnost a ochrana informací

Kamenictví GERHARD s.r.o. prohlašuje, že podle zákona č. 101/2000 Sb  a v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 , veškeré osobní údaje poskytnuté klientem jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s zadavatelem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s platebním stykem týkajícího se objednaného zboží či služeb (sdělení jména a adresy dodání).

Dodací podmínky

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo či dodat zboží klientovi do 90 kalendářních dnů od podpisu a potvrzení smlouvy. Tato dodací doba nemusí být dodržena v případě že nastane skutečnost vyšší moci.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 13.09.2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.   Kamenictví GERHARD s.r.o. si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Halenkovice 637
763 63 Zlín

Tel./fax: +420 577 941 156
Mob.: +420 777 144 177
E-mail: info@gerhard.cz